Vedtægter for PLØKS, Skovlunde Klatreklub

   
  
  
 
 
 
(Vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2004, revideret på generalforsamlingen den 4. februar 2007, 6. februar 2011 og 25. februar 2015)
 

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er PLØKS, Skovlunde Klatreklub, og dens hjemsted er Ballerup Kommune.

§ 2 - Foreningens formål
Foreningens formål er: - at tilbyde de bedst mulige rammer for medlemmernes udøvelse af sportsklatring, og derigennem skabe ansvarsbevidste og selvstændige mennesker der kan fungerer i et fællesskab.

§ 3 - Foreningens tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet DKF og således underlagt DKF.

§ 4 - Medlems forhold
Indmeldelse sker skriftligt på en af foreningen udarbejdet indmeldelsesblanket. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning fra 1. marts. Medlemmer har brugsret til foreningens faciliteter, indenfor de fastsatte åbningstider. En familierabat kan opnås hvis to eller flere medlemmer har samme adresse. For at opnå familierabat skal der være et medlem der betaler fuldt kontingent på samme adresse. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, og har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men er fritaget for kontingent. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen og dens interesser. En sådan beslutning kan indankes til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4.1
Medlemmer under 16 år kan kun deltage på specielt arrangerede junior kurser og ture, eller efter særlig aftale med bestyrelsen, og da kun med underskrift fra forældre eller værge.

§ 5 - Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der tages referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten.
  8. Eventuelt.

§ 5.1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog maksimalt 3 fuldmagter pr. fremmødt medlem.

§ 5.2
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når 34 af de afgivene stemmer er for ændringerne.

§ 5.3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1⁄3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6 Daglig ledelse.
Foreningens daglige ledelse forestås af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen består af formanden, der vælges for 2 år i lige år, næstformanden, der vælges for 2 år i ulige år, kassereren, der vælges for 2 år i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, 2 i lige år og 1 i ulige år, 1 juniorrepræsentant, der vælges hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inkl. formanden, er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Der tages referat af vedtagende beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen på efterfølgende møde.

§ 6.1
Bestyrelsen kan til hver en tid nedsætte udvalg til fremme af særlige interesser indenfor foreningens formål. Sådanne udvalg er underlagt bestyrelsens overordnede ledelse. 
Bestyrelsen udpeger sikkerhedsudvalget, efter indstilling fra den samlede instruktørpulje. Udvalget skal varetage instruktøruddannelsen og den daglige sikkerhed på klatrevæggen. Sikkerhedsudvalget udfærdiger og vedligeholder sikkerhedsbestemmelser for klatrevæggen.

§ 6.2
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, der på valgtidspunktet har været medlem i mindst 6 på hinanden følgende måneder.
Juniorrepræsentanten i bestyrelsen, samt suppleanten for juniorrepræsentanten, skal på valg tidspunktet være under 18 år.

§ 7 - Kontingent
Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent forfalder årligt den 1. marts.

§ 8 - Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Ved regnskabsårets udløb afgiver kassereren regnskabet til revisoren, som efter revision afgiver det til bestyrelsen senest den 25. januar.

§ 9 - Økonomisk ansvar
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingent, personlige lån og gebyr for deltagelse i foreningens aktiviteter.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 - Foreningens tegning
Foreningen tegnes af formanden, dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

§ 11 - Foreningens ophør
Foreningen kan kun opløses, når 23 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinærere generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen med at eksisterer, tilfalder foreningens formue idrætsforeninger og almennyttigt ungdomsarbejde i Ballerup kommune.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps