Ordensreglement og regler

 

Orden

 1. Ret dig efter vægvagtens anvisninger.
 2. Forstyr ikke én der står og sikrer.
 3. Alle klubbens lokaler er totalt røgfrie (gælder også e-cigaretter, vandpibe etc.).
 4. Man klatre ikke i påvirket tilstand  -gælder både alkohol, stoffer og medicin.
 5. Det henstilles at der IKKE bruges løst kalk (konkurrencer er undtaget for denne regel). Det støver meget og går kraftigt ud over indeklimaet.
 6. Kom ikke med beta (kommentarer), før du ved om klatreren ønsker det.
 7. Træk dit reb ned når du går fra en rute, så andre kan komme til.
 8. Ryd op efter dig selv (og gerne andre!).

Medlemskort

Medlemskort skal altid bære synligt. Medlemskort skal fremvises hvis vægvagten spørger om det.
Henvendelser vedr. medlemskort kan rettes til medlem@ploeks.dk.
 
 

Gæsteklatrere/ gæsteordning

For at give medlemmer af klubberne bedre muligheder for at besøge hinandens klatrevægge har Dansk Klatreforbund en gæsteordning som giver en klatrer mulighed for at klatre gratis eller til reduceret pris i en anden klub uden for deres hjemby i begrænset omfang.

I PLØKS er det gratis for medlemmer fra klatreklubber, der er med i gæsteordningen at klatre op til 5 gange om året. Ved ankomst skal gæsteklatreren melde sin ankomst til vægvagten, og vise sit medlemskort til egen klatreklub.

Flere oplysninger om gæsteordningen og hvem der er med i den, findes hos Dansk Klatreforbund.


Sikringsbevis/ godkendelse

Det er til en hver tid vægvagten der afgøre om du må klatre. Du kan derfor godt komme ud for, ikke at kunne bruge særligt udstyr eller teknikker, hvis vægvagten ikke er fortrolig med det.
Ved uenighed, kan vægvagten eventuelt spørge en instruktør til råds, hvis der er en tilstede.
I sidste instans kontaktes sikkerhedsudvalget som træffer den endelige afgørelse. Men på dagen i en aktuel situation, er det altid vægvagtens afgørelse der er gældende. 
Kontaktoplysninger til sikkerhedsudvalget findes på siden "Frivillige" på ploeks.dk

Er du allerede erfaren klatrer, når du starter hos os eller kommer på besøg, skal du demonstrere din kunnen for vægvagten, før du må starte med at klatre. Du skal vise, at du behersker følgende:
 • at du gennemfører et fuldstændig korrekt makkertjek
 • at du sikrer med hånden på bremserebet og rebet holdes i bremseposition
 • at du til hver en tid kan bremse et fald
 • at du kan nedsænke din makker til jorden roligt og kontrolleret
 • at du forstår vigtigheden af korrekt kommunikation mellem klatrer og sikrer
 • at du er opmærksom.
 

Regler for brug af klubbens faciliteter - brugergrupper 

Brugerne af PLØKS kan deles i fem brugergrupper:

 1. Ikke-medlemmer uden klatreerfaring
 2. Ikke-medlemmer med klatreerfaring svarende til minimum Kursus 1
 3. Ikke-medlemmer med klatreerfaring svarende til minimum Instruktør 1 certificering
 4. Medlemmer uden adgangsnøglebrik til PLØKS
 5. Medlemmer med adgangsnøglebrik til PLØKS
 

Adgang til PLØKS faciliteter er forskellig for de fem brugergrupper:

1. Ikke-medlemmer uden klatreerfaring

 • Har alene adgang til PLØKS som personlig gæst til eksisterende PLØKS medlem, eller i forbindelse med særlige arrangementer.
 • Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst.
 • Må alene boulder eller klatre på topreb sikret af anden klatrer med minimum Kursus 2 eller tilsvarende erfaring.

2. Ikke-medlemmer med klatreerfaring svarende til minimum Kursus 1

 • Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 • Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst. Se evt. gæsteordning nedenfor.
 • Skal overfor vægvagten vise, at de besidder klatreerfaring svarende til Kursus 1 eller Kursus 2, for at klatre i reb på det pågældende niveau.

3. Ikke-medlemmer med minimum Instruktør 1 certificering

 • Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 • Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst. Se evt. gæsteordning nedenfor.
 • Kan efter aftale med PLØKS bestyrelse leje adgang på ad hoc basis til PLØKS faciliteter udenfor klubbens normale åbningstid jf. PLØKS regler herfor (se tivoliarrangement nedenfor), og her tage brugere med fra de andre brugergrupper under forudsætning af, at reglerne for de pågældende brugergrupper er overholdt.

4. Medlemmer uden nøglebrik til PLØKS

 • Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 • Skal for at klatre i reb have minimum Kursus 1 eller tilsvarende erfaring.
 • Kan tage brugere med fra de andre brugergrupper (max 4 ikke-medlemmer) under forudsætning af at reglerne for de pågældende brugergrupper overholdes.

5. Medlemmer med nøglebrik til PLØKS

 • Har fri adgang i bygningens åbningstid, dvs. hvor alarmen ikke er slået til fra centralt hold, fra kl. 06.00 til 24.00.
 • Kan tage brugere med fra de andre brugergrupper (max 4 ikke-medlemmer) under forudsætning af at reglerne for de pågældende brugergrupper overholdes.
 • Medlemmer med Instruktør 1 eller højere må afholde egne enkeltstående tivoliklatrearrangementer udenfor klubbens normale åbningstid jf. PLØKS regler herfor. Se regler for tivoliarrangement nedenfor.

 

Udstyr

Der må kun bruges godkendt klatreudstyr.
Klubbens udstyr er kun til låns for "dagskortklatre", kursus, børnehold og tilsvarende.
"Soloklatring" på de høje vægge (uden reb eller anden sikring) er ikke tilladt.
 
 

Undervisning

Det er kun PLØKS egne uddannede instruktører der må undervise på klatrevæggen i klubbens normale åbningstid.
Henvendelser vedr. undervisning og kurser kan rettes til kursus@ploeks.dk.
 
 

Regler for afholdelse af tivoliklatrearrangement

Tivoliklatrearrangement defineres i PLØKS som toprebsklatring for en større gruppe brugere (5 eller flere) uden klatreerfaring.

Formålet med tivoliklatrearrangementer i PLØKS er at fremme kendskabet til og glæden ved klatresporten i Danmark. Arrangementerne er derfor tiltænkt grupper af privatpersoner, skoler, foreninger og institutioner. Derimod er tivoliklatrearrangementer i PLØKS ikke tiltænkt kommercielt brug, firmaarrangementer, polterabends, og lignende.

Tivoliklatrearrangement kan kun afholdes af en person med minimum Instruktør 1 certificering.

  

Tivoliklatrearrangementer kan deles i 4 grupper: 

 1. PLØKS prøveklatring i klubbens normale åbningstid
 2. Enkeltstående tivoliklatrearrangementer afholdt af PLØKS instruktør udenfor klubbens normale åbningstid
 3. Andre tivoliklatrearrangementer udenfor klubbens normale åbningstid
 4. Særlige aftaler med bestyrelsen

 

Vilkårene er forskellige for de 4 grupper af tivoliklatrearrangementer:

1. PLØKS prøveklatringsarrangement i klubbens normale åbningstid

 • Disse planlægges for et år ad gangen på PLØKS instruktørsamling.
 • Afholdes under ledelse af en PLØKS-instruktør med minimum Instruktør 2 certificering samt med hjælp fra af et passende antal PLØKS medlemmer med minimum Kursus 2 eller tilsvarende erfaring.
 • Ratio mellem instruktør/hjælper og gæster tilstræbes ikke at overstige 1 til 5.

2. Enkeltstående tivoliklatrearrangement afholdt af PLØKS-instruktør udenfor klubbens normale åbningstid

 • En PLØKS-instruktør med minimum Instruktør 1 certificering kan, uden betaling af dagskort og leje af hal, afholde enkeltstående tivoliarrangementer udenfor klubbens normale åbningstid jf. klubbens formål med tivoliarrangementer.
 • Instruktøren er ansvarlig for planlægning og afholdelse af arrangementet.
 • Instruktøren skriver selv arrangementet i PLØKS kalender.
 • I tilfælde af sammenfald med andre arrangementer, koordinerer og aftaler arrangørerne indbyrdes.

3. Andre tivoliklatrearrangementer udenfor klubbens normale åbningstid

 • Denne type arrangementer er tiltænkt skoler, foreninger og institutioner. PLØKS kan ikke lejes ud til kommercielle arrangementer, firmaarrangementer, polterabends m.m.
 • Skoler, foreninger og institutioner kan leje sig ind i PLØKS udenfor klubbens normale åbningstid, men kræver godkendelse fra PLØKS bestyrelse samt at arrangementet afholdes af en instruktør med minimum Instruktør 1 certificering.
 • Råder skolen/foreningen/institutionen ikke over egen instruktør, kan bestyrelsen muligvis være behjælpelig med at finde en PLØKS instruktør.
 • Bruges egen instruktør skal denne redegøre for, at certificeringen fortsat er gyldig, og kan i tilfælde af tvivl blive bedt om at møde op i PLØKS normale åbningstid til en samtale/prøveklatring med en repræsentant for PLØKS udpeget af bestyrelsen, inden instruktøren kan godkendes.
 • Godkendes instruktøren, udarbejdes skriftlig aftale (mail er tilstrækkelig) mellem PLØKS bestyrelse og arrangøren indeholdende:
  • den ansvarliges navn, email og adresse
  • dato og tidspunkt for arrangementet
  • aftalt pris for leje af klatrevæg og udstyr (reb, seler og sko)
  • max. antal deltagere
  • evt. hjælpere og krav til disse (min. Kursus 2)
  • aftale for nøglebriks udlevering og returnering efter arrangementet
 • Evt. bortkommet nøglebrik erstattes af den ansvarlige for arrangementet med kr. 500,- (nøglebrikken spærres – kontakt noegle@ploeks.dk).
 • Aftalen skal godkendes af PLØKS bestyrelse og sendes til kassereren inden arrangementets afholdelse.
 • 2019 Prisen for leje af PLØKS klatrevæg og udstyr (reb, seler og sko) er kr. 250,- pr time. PLØKS instruktører koster yderligere kr. 250,- pr time pr. instruktør.

4. Særlige aftaler

 • Der kan forekomme tilfælde som ikke falder ind under ovenstående, men som PLØKS bestyrelse finder grund til at godkende på særlige vilkår.

 

Adgang/ nøgler

 • Klubben kan kun betragtes som åben, hvis der er en vægvagt til stede. 
 • Andre end vægvagter kan få nøgle til klubben hvis de udfører et "tillidshverv" for klubben (dem med "guld medlemskort"). Disse personer er IKKE vægvagter og kan derfor ikke holde klubben åben for øvrige medlemmer, men udelukkende for dem selv og deres personlige gæster.
 • Man skal minimum være fyldt 18 år, og have "Kursus 2" (eller tilsvarende erfaring), for at kunne komme i betragtning til en nøgle.
 • Der er elektronisk adgangskontrol til klubbens faciliteter. Den udleverede "nøglebrik" er personlig og der kvitteres for den. Der er forskellige adgangsniveauer. "Nøglebrikken" skal afleveres ved udmeldelse, eller hvis man ikke længere opfylder kriterierne for at have en "nøglebrik".
 • Bortkommer nøglebrikken skal man straks rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige.
 • Henvendelser vedr. adgang og nøgler kan rettes til noegle@ploeks.dk. 

 
Udlevering af nøglebrik
For at kunne få en nøglebrik skal du opfylde ovenstående krav og derefter rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige på noegle@ploeks.dk her skal du vedhæfte et billede/ pdf af denne fuldmagt (fuldmagt.pdf) i udfyldt stand. Du skal også vedhæfte et vellignende portrætbillede af dig selv til brug for vores kartotek og hjemmeside. Du vil herefter få besked om hvornår din nøglebrik er klar til afhentning. Der kan godt gå en måned.


Særligt om børn under 15 år

Klatrehallen er sjov og spændende at være i og børnene er meget velkomne, men samtidig er klatrehallen først og fremmest et sted, hvor der dyrkes sport.
Dansk klatreforbunds kursusnormer definere at minimumsalderen for at få udstedet et kursusbevis er 15 år. Derfor gælder der nedenstående særlige regler for børn under 15 år i klatrehallen.

Der kan dispenseres for disse regler, for børn der er tilmeldt, vores forskellige børne- og juniorhold. Dette sker efter aftale mellem forældre, trænerne, sikkerhedsudvalget og bestyrelsen.
 1. Børn under 15 år må kun klatre på topreb (altså ikke føre ruter).
 2. Børn under 15 år må ikke sikre andre.
 3. Der må ikke løbes og leges på madrasserne når der er nogen der klatre - det er faldunderlag.
 4. Fortæl børnene, at de ikke må klatre under hinanden.
 5. Vilde og støjende lege (fangelege og lignende) bør af sikkerhedsmæssige årsager undgås i klatrehallen.
 6. Løb ikke rundt i hallen.
 7. Lav en aftale med dine børn om, hvor højt de må klatre uden reb.
 8. Hold øje med dine børn, når de er med i klatrehallen.

 

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps